Află oferta școlilor de poliție Reviewed by CD on . Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Municipiul Bistriţa, str. Nicolae Bălcescu nr.1-3, efectuează înscrieri/recrutări de candidaţi p Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Municipiul Bistriţa, str. Nicolae Bălcescu nr.1-3, efectuează înscrieri/recrutări de candidaţi p Rating:
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Află oferta școlilor de poliție

Află oferta școlilor de poliție

Află oferta școlilor de poliție

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Municipiul Bistriţa, str. Nicolae Bălcescu nr.1-3, efectuează înscrieri/recrutări de candidaţi pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ superior și postliceal. Află de aici oferta de școlarizare:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie;

Şcolile de Agenţi de Poliţie:

„Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi pe locurile Ministerului Afacerilor Interne la Academia Tehnică Militară;

Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu;

Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul;

Institutul Medico-Militar, Scoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Basarab I – Piteşti;

Şcoala Militară de Maiştri Militari ai Forţelor Navale Amiral Ion Murgescu Constanţa – locuri pentru Poliţia Română – sesiunea 2013.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi pe locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor la Academia Tehnică Militară şi Institutul Medico – Militar, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească, conform Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii legale:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi pe locurile Ministerului Administraţiei şi
Internelor la Academia Tehnică Militară:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Pentru înscriere/recrutare, fiecare candidat va depune la Serviciul Resurse Umane din I.P.J. Bistriţa-Năsăud un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

1. cererea de înscriere* şi CV;
2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare*;
3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2013 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului*;
7. cazierul judiciar al candidatului;
8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
9. fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne*;
10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
11. 3 fotografii 3×4 cm.
*Tipizatele se primesc de la Serviciul Resurse Umane la înscriere
Candidaţii de alte etnii, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare, pe lângă documentele solicitate, şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească prin adeverinţă/diplomă de bacalaureat faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior vor fi primite de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, până la data de 14.06.2013, iar pentru şcolile postliceale până la data de 02.08.2013.
Înscrierea candidaţilor se face în raport de locul de domiciliu al candidaţilor, înscris în cartea de identitate.
Candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ superior pot participa şi la concursul de admitere pentru una din şcolile de agenţi/subofiţeri/maiştri militari ale Ministerului Afacerilor Interne cu reluarea întregii proceduri stabilite pentru concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române (plata taxei de participare la concurs, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele sportive şi a testului de verificare a cunoştinţelor).
Pentru candidaţii înscrişi la concursul organizat în instituţiile de învăţământ superior care îşi exprimă opţiunea şi pentru una dintre şcolile postliceale ale Poliţiei Române va fi constituit un dosar de recrutare separat, cu actele de studii în copie legalizată şi fişa medicală în copie.
Dosarele de recrutare cu documentele solicitate pentru candidaţii inscrisi la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, se depun până la data de 21 iunie 2013.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor la şcolile postliceale, se depun până la data de 09 august 2013.

Desfăşurarea probelor de concurs

I. Perioada de concurs

Admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se desfăşoară în perioada 20.07 – 03.08.2013.

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.
Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. care au fost declaraţi apt psihologic şi medical în etapa I de selecţie se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ ale MAI, potrivit calendarului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ.
În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii prezintă următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul
b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adevreniţă eliberată de liceu, numai pentru absolvenţii promoţiei 2013, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată
d) contravaloarea taxei de înscriere, sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie în anul 2013/metodologia de admitere
e) alte documente solicitate prin dispoziţiile de recrutare la inspectorilor generali şi/sau metodologiile de admitere sau, după caz, prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2013 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.

II. Etapele concursului de admitere

Candidaţii parcurg următoarele probe eliminatorii la unităţile teritoriale:
1. Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare şi se concretizează prin completarea fişei medicale, cu precizarea ca Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de resurse umane a unităţii de recrutare.
2. Evaluarea psihologică se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării ce va fi întocmita împreună cu inspectoratele judeţene.
Data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, precum şi locul de desfăşurare al testării psihologice vor fi comunicate şi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe pagina de internet ).
Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2013 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” poate fi obţinut de pe site-ul .
Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General ale Poliţiei Române se organizează şi se desfăşoară în perioada 07-15.09.2013, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ.
Le sediul unităţii de învăţământ se desfăşoară: examinarea medicală/contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice.
La probele eliminatorii nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
Proba de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la şcolile postliceale ale M.A.I. constă într-un teste grilă la disciplinele limba română şi limba engleză sau franceză.
Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se formulează din tematica de concurs stabilită de Comisia de admitere a Inspectoratului General al Poliţiei Române – sesiunea 2013.
Persoanele prevăzute la art. 18 alin. (4) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1371 din 04.07.2006 pentru aprobarea „Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor” sunt exceptate de plata taxei de concurs:
a) sunt orfani de ambii părinţi;
b) provin din casele de copii sau din plasament familial;
c) sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;
d) sunt răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
e) au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului;
f) sunt absolvenţi ai liceelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, promoţia anului participării la concursul de admitere.
Candidaţii care solicită scutirea de taxă de participare la concurs trebuie să probeze cu acte că se află în una din situaţiile enumerate mai sus, la data înscrierii. Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0263-203.113 sau pe site-ul

Clip to Evernote

Comentează

© 2014 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus