Sfinţii zilei

Conform Sinaxarului ortodox, în această lună,  în ziua a treizecea, soborul Sfinţilor, Slăviţilor şi întru  tot lăudaţilor Apostoli celor doisprezece, cu arătare, cum şi  unde fiecare dintr-înşii a propovăduit şi unde s-a săvârşit.

PETRU:

Petru apostolul şi  întâiul ucenicilor, propovăduind întâi  Evanghelia în Iudeea şi în Antiohia, după aceea în  Pont, Galaţia, Capadocia, Asia şi în Bitinia, s-a pogorât  până la Roma. Şi biruind cu minunile pe Simon vrăjitorul, a  fost răstignit de Nero cu capul în jos şi aşa şi-a primit  sfârşitul.

PAVEL:

Pavel apostolul şi  corifeul apostolilor, întrecând pe toţi apostolii cu  dumnezeiască râvnă şi cu credinţa în Hristos,  propovăduind pe Hristos din Ierusalim până la Iliric, şi  mergând la cetatea Romei, i s-a tăiat capul de către Nero.

ANDREI:

Andrei apostolul, cel  întâi-chemat şi fratele lui Petru, propovăduind pe  Hristos în toată marginea Mării din Bitinia, a Pontului şi a  Armeniei, şi întorcându-se prin Pont şi Bizanţ, s-a  pogorât până la Elada, şi fiind răstignit de Egeat la  Patarele Ahaiei, şi-a primit sfârşitul.

IACOV:

Iacov apostolul şi fiul  lui Zevedei propovăduind pe Hristos în toată Iudeea, a fost  omorât de Irod Agripa cu sabia, pentru buna sa îndrăzneală.

IOAN:

Ioan evanghelistul şi cuvântătorul de Dumnezeu şi fratele lui Iacov, cel ce s-a rezemat de pieptul lui Hristos, propovăduind pe Hristos în Asia, şi fiind izgonit de Domiţian la Patmos, şi trăgând multă mulţime de popor către Hristos, s-a întors la Efes şi s-a odihnit cu pace, plin fiind de zile.

FILIP:

Filip cel din Betsaida  Galileii, împreună-cetăţean fiind cu Andrei şi cu Petru  propovăduind şi el pe Hristos în Asia şi în Ierapoli  cu Mariamni, sora sa şi cu Vartolomeu, pe urmă fiind răstignit de  către elini în Ierapole, şi-a primit sfârşitul.

TOMA:

Toma, care şi Geamăn se  zice, propovăduind Evanghelia lui Hristos la parţi, mideni, perşi  şi indieni, cei ce se zic bogaţi, s-a săvârşit fiind  pătruns de dânşii cu suliţe.

BARTOLOMEU:

Bartolomeu apostolul  propovăduind Evanghelia lui Hristos la indienii ce se zic bogaţi, a  fost răstignit în Urvanupoli, de şi-a primit sfârşitul  într-însa, iar sfintele lui moaşte punându-le  într-o raclă de fier, le-au aruncat în mare.

MATEI:

Matei, care şi Levi se  zice, fratele lui Iacov Alfeu, vameşul şi evanghelistul, care şi  ospăţ mare a făcut lui Iisus, propovăduind pe Hristos, şi fiind  împroşcat cu pietre, a răposat în Ierapoli Asiriei,  primindu-şi sfârşitul prin foc.

IACOV ALFEU:

Iacov Alfeu şi fratele  lui Matei, căci amândoi aveau tată pe Alfeu, fiind spânzurat  pe cruce de cei necredincioşi, şi-a primit sfârşitul.

SIMON ZILOTUL:

Simon Zilotul cel din  Cana-Galileei, care şi Natanail este numit în Evanghelia după  Ioan, trecând prin toată Mauritania şi prin Africa,  propovăduind pe Hristos, şi fiind răstignit de dânşii, s-a  săvârşit.

TADEU:

Iuda al lui Iacov, care de  Luca şi în Evanghelie şi în Fapte este numit Iuda, iar  de Matei şi de Marcu este numit Tadeu şi Liveu, frate fiind după  trup Domnului nostru Iisus Hristos, propovăduind Evanghelia în  Mesopotamia, apoi a răposat în cetatea Ararat, fiind spânzurat  şi săgetat de necredincioşi.

 MATIA:

Matia care în locul  vânzătorului a fost pus în număr cu apostolii,  propovăduind pe Hristos în Etiopia, şi chinuit fiind de  dânşii cu multe chinuri, şi-a dat sufletul la Dumnezeu.

IACOV, RUDA DOMNULUI:

Iacov, ruda Domnului,  şi fecior lui Iosif logodnicul, fiind întâiul episcop al  Ierusalimului, fiind aruncat jos de pe aripa templului şi lovit în  cap cu un mai de cele de la nălbitori, şi-a primit sfârşitul.

SIMEON:

Simon care şi Simeon şi  Cleopa se cheamă, feciorul lui Iosif şi fratele lui Iacov, al  doilea episcop al Ierusalimului. Acesta a trăit o sută douăzeci de  ani, căci era rudenie Domnului, şi din neamul lui Iuda; fiind  osândit şi silit de Domiţian, împăratul Romei, să bea  otravă ce era scoasă din târâtoare veninoase, din  şerpi, scorpii şi din păianjeni, n-a păţit nici o stricăciune;  apoi fiind răstignit de Traian împăratul, s-a săvârşit.

VARNAVA (BARNABA):

Varnava, care şi Iosif se  zice, de care se aminteşte în Faptele Apostolilor, a scris  Evanghelia după Matei cu mâna sa, şi s-a săvârşit  ucis cu pietre în Cipru.

MARCU:

Marcu evanghelistul, care  era ucenic şi fiu duhovnicesc lui Petru, corifeul apostolilor, şi a  scris de la dânsul Evanghelia, a propovăduit Evanghelia în  Alexandria şi prin ţinuturile ei până la Pentapoli. După  aceea, fiind tras în Alexandria Egiptului şi fiind ars, a  mărturisit şi l-au îngropat acolo.

LUCA:

Luca evanghelistul şi  doctorul (şi cu Pavel dimpreună călătorul) a scris Evanghelia  după propovăduirea fericitului Pavel, încă şi Faptele  Apostolilor; după ce s-a dus de la Roma, lăsând acolo pe  Pavel, a învăţat prin toată Grecia precum se spune, şi s-a  săvârşit cu pace la Teba Beoţiei, fiind de 80 de ani. Şi se  spune că el cel dintâi a zugrăvit icoana Domnului Dumnezeului  nostru Iisus Hristos şi a pururea Fecioarei Maria, ceea ce L-a  născut pe Dânsul, şi a corifeilor apostolilor, şi de acolo a  ieşit în toată lumea acest binecredincios şi a tot cinstit  lucru.

FILIP:

Filip, care este pomenit  în Fapte, cel ce este din Cezareea Palestinei, care a fost  însurat şi a avut patru fiice proorociţe, a fost făcut de  apostoli diacon, şi a botezat pe Simon, ce se făţărnicise, şi a  luminat de asemenea pe etiopianul famen. Acesta propovăduind în  Trala Asiei, a murit acolo cu toate cele patru fiice ale sale.

ANANIA:

Anania apostolul şi  episcopul Damascului, care prin descoperire dumnezeiască a botezat  pe Pavel, făcând multe tămăduiri în Damasc şi în  Elefterupoli, a fost bătut cu vine de bou de guvernatorul Lupian, şi  zgâriat pe coaste şi ars cu făclii, apoi ucis cu pietre afară  din cetate.

JUST:

Iosif, care şi Just şi  Varsava este numit, a fost la un gând cu cei 70 de ucenici,  fiind unul dintre ei.

ŞTEFAN:

Ştefan, întâiul  mucenic, unul din cei şapte diaconi şi din cei 70 de ucenici, este  pomenit în Faptele Apostolilor. El a fost omorât cu  pietre de iudei, fiind îndemnător şi Pavel la moartea lui.  După aceea în zilele marelui Constantin, au fost aduse  moaştele lui în Constantinopol şi aşezate în  Costanziani.

PROHOR:

Prohor, şi acesta din cei  şapte diaconi şi din cei 70 de ucenici, care a fost episcop al  Nicomidiei din eparhia Bitiniei, cu pace s-a săvârşit.

NICANOR:

Nicanor unul fiind din cei  şapte diaconi şi din cei 70 de ucenici, care a fost episcop al  Bostrilor Arabiei, de elini prin foc a fost ucis.

PARMENA:

Parmena, unul din cei  şapte diaconi şi din cei 70 de ucenici, în vederea  apostolilor, cu pace s-a săvârşit în slujba sa.

Tot în această zi,  pomenirea Sfântului Mucenic Meliton, care cu pace s-a săvârşit.

Tot în această zi,  pomenirea Sfântului Mucenic Petru cel din Sinopi, care s-a  săvârşit târât pe pietre.

Tot în această zi,  pomenirea Sfântului Noul Mucenic Mihail grădinarul, care a  mărturisit în Atena la anul 1770.

Tot în această zi,  facem şi pomenirea Părintelui nostru, Sfântul Ierarh Ghelasie  de la Râmeţ.În veacul al  XIV-lea, a trăit la Mănăstirea Râmeţ, un monah cu viaţă  îmbunătăţită, al cărui nume era Ghelasie. Credincioşii  din partea locului, l-au cinstit pe acesta ca sfânt din neam în  neam, până în zilele noastre, iar vieţuitorii sfintei  Mănăstiri, îi cinstesc cu veneraţie părţi din moaşte  ştiind că prin rugăciuni neîncetate la Bunul Dumnezeu,  acestea au darul vindecării de boli şi suferinţe. Ceea ce s-a  transmis prin tradiţia locului de generaţii întregi, s-a  adeverit în zilele noastre, când, în anul 1978, s-a  descoperit în biserica Mănăstirii o inscripţie de mare  însemnătate pentru Biserica şi neamul românesc, mai  ales din părţile Transilvaniei şi care consemnează numele,  „Arhiepiscopului Ghelasie”, al zugravului Mihul de la  Crişul Alb”, precum şi anul 1377. Acest Arhiepiscop al  Transilvaniei, primul atestat cu numele, este îmbunătăţitul  Ghelasie pe care poporul, în evlavia sa, îl cinsteşte ca  sfânt.

În anii din urmă,  s-au descoperit în chip minunat prin bunătatea şi  milostivirea lui Dumnezeu, în jurul Mănăstirii, părţi din  sfintele sale moaşte, prin care se fac nenumărate minuni în  rândul dreptcredincioşilor veniţi la Mănăstire pentru  rugăciune şi închinare. Astfel, o femeie, pe numele ei Maria,  din Negreşti-Oaş, după ce i s-a arătat în vis un porumbel  care a îndemnat-o să meargă la Mănăstire la Râmeţ,  să se roage şi să se atingă de moaştele Sfântului  Ghelasie, a făcut precum i se poruncise în vis şi s-a  vindecat de epilepsie. Unei alte femei, Elisabeta din Albina (Timiş),  i-a fost vindecată mâna bolnavă, prin neîncetate  rugăciuni şi lacrimi la moaştele Sf. Ghelasie, iar un credincios  căzut în rătăcire de la dreapta credinţă din Cocora (Alba)  şi care era paralizat, adus fiind într-un car cu boi, a aflat  vindecare, prin neîncetatele sale rugăciuni şi ale părinţilor  la moaştele Sfântului Ghelasie, întorcându-se  vindecat la casa sa, trupeşte şi sufleteşte, asemenea  paraliticului din Evanghelie.

sursa:http://www.calendar-ortodox.ro/

Recomandari

Alte Articole